Cơ sở dữ liệu điện tử dùng thử

1. CSDL Tạp chí điện tử IGI Global

Link truy cập: www.igi-global.com/gateway

Hướng dẫn sử dụng: https://www.igi-global.com/gateway/user-guide/

Thời gian truy cập: từ ngày 30/09/2019 đến ngày 30/10/2019

Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST

Thông tin chi tiết: http://library.hust.edu.vn/node/260

 

2CSDL điện tử ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

Link truy cập: http://asmedigitalcollection.asme.org/

Thời gian truy cập: từ ngày 08/10/2019 đến ngày 08/11/2019

Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST

Thông tin chi tiết: http://library.hust.edu.vn/node/261

 

3. CSDL Tạp chí điện tử Taylor & Francis

Link truy cập: http://www.tandfonline.com

Thời gian truy cập: từ ngày 14/10/2019 đến ngày 13/11/2019

Phạm vi truy cập: Toàn bộ địa chỉ bạn đọc trong dải IP của HUST

Các chủ đề:

• Science & Technology Library
• Biological, Earth & Environmental Food Science
• Chemistry
• Engineering, Computing & Technology
• Mathematics & Statistics
• Physics

Thông tin chi tiết: http://library.hust.edu.vn/node/262