INTECHOPEN - Truy cập mở về khoa học công nghệ lớn nhất thế giới

InTechOpen là nhà xuất bản sách truy cập mở về Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học và Y học lớn nhất thế giới. Các tài liệu của InTech rất phù hợp với các ngành đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
  1. Giới thiệu

InTechOpen là nhà xuất bản sách truy cập mở về Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học và Y học lớn nhất thế giới. Người dùng có thể truy cập trực tuyến miễn phí các nghiên cứu từ năm 2004 đến nay. InTechOpen đã xuất bản hơn 3000 cuốn sách và hơn 45.000 công trình nghiên cứu khoa học. Toàn bộ sách được phân phối theo Giấy phép truy cập mở Creative Commons 3.0 BY.

  1. Lĩnh vực xuất bản

InTech cho phép người dùng truy cập toàn văn các công trình nghiên cứu có giá trị học thuật và chỉ số ảnh hưởng cao. InTechOpen xuất bản chủ yếu về lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Vật lý, Khoa học sức khỏe, Khoa học đời sống, … và nhiều nhất là các lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Các tài liệu của InTech rất phù hợp với các ngành đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

  1. Hướng dẫn sử dụng

Truy cập website: https://www.intechopen.com/

Bước 1:

Gõ chủ đề/ lĩnh vực quan tâm tại ô Search

Bước 2:

Sử dụng tính năng Filter để thu hẹp lĩnh vực tìm kiếm

Bước 3:

Có thể lựa chọn đọc từng toàn văn từng chương hoặc Chia sẻ, Tải bàn PDF nếu muốn.